Strøing

Nesset kommune strør kun strøsand på veger og plasser. Det brukes ikke salt. 

Når strør vi?

Veier og plasser blir strødd fortløpende og etter behov.

Meld fra om manglende strøing til 712 31 100

Vi strør grus følgende steder:

  • Veier
  • Plasser
  • Gangveier/Fortau
  • Parkeringsplasser

Kommunes vinterdrift er på mange punkter forskjellige fra Statens vegvesens drift av riksveier. Det vil derfor forekomme forskjeller mellom statlige og kommunale veier.

Spesielle værforhold

Ved spesielle værforhold, som underkjølt regn eller særlig lave temperaturer, kan det hende vi må bruke andre strømidler på veinettet. For eksempel kan det da forekomme salting av boligveier eller bruk av sand på hovedveier.

Isgrusing – utløsende standard

Dersom friksjonsforholdene hindrer normalt vinterutrustede biler å komme opp bakker etc, skal det strøs. Dette tilsvarer en friksjonskoeffisient under ca 0,25.

Strøing utføres som punktstrøing i vanskelige stigninger, kurver og mot vegkryss. Det må på forhånd bestemmes hvilke partier av vegstrekningen som skal strøs.

Fortau/ gang- og sykkelveg skal strøs minst så godt at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen.

Når friksjonskravene tilsier det, skal punktstrøing være utført innen morgen- og ettermiddagstrafikken starter, henholdsvis kl 06 og 15.

Alle strøing skal alltid avsluttes på et oversiktlig sted, slik at trafikantene i god tid kan se hvor strøing er avsluttet.

Det skal ikke strøs med sand på rette, flate strekninger med mindre vegkryss eller annet gjør strøing nødvendig.

En friksjonskoeffisient på 0,25 betyr at en bil med hastighet 60 km/t vil kunne stanse på ca 60 meter.