Brøyting

Hovedmålsettingen for brøytinger er at vegen skal være farbar for biler som er normalt utstyrt for vinterkjøring. Under vanskelige værforhold, må det aksepteres at denne målsettingen i perioder ikke kan overholdes.

Målsetningen medfører at det kan være nødvendig å ta hensyn til vegens geometri ved praktisering av standarden. En veg med bratte bakker blir raskere uframkommelig enn en flatere veg.

I tidsrommet mellom kl 21 og 06, må trafikantene akseptere vanskeligere kjøreforhold enn om dagen. Ved særlig store snømengder kan det forekomme at adkomstveger ikke er framkommelige i dette tidsrommet.

Fortau/gang- og sykkelveg, skal brøytes så godt at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen.

Over en strekning kan forholdene variere en god del med hensyn til snømengde og vind (snøfonner). Snømengdene i standarden er derfor en målsetning og det forutsettes at den som utfører vintervedlikeholdet bruker skjønn i tillegg.

 

Vedlikeholdsstandard – vintervedlikehold

 

Snørydding – utløsende standard:

Snørydding iverksettes i henhold til følgende snødybder:

Vegtype

Standardkrav, utløsende snømengde

Samleveg

5cm våt/ 10 cm tørr

Adkomstveg

8 cm våt/ 15 cm tørr

Gang- og sykkelveg

Brøytes sammen med tilstøtende veg

Snømengde skal måles på et sted der snøen verken blåser bort eller samles i fonner.

 

Ved snøvær om natta skal samleveger være gjennombrøytet innen kl 06. Utbrøyting til full bredde , brøyting av kryss skal utføres umiddelbart etterpå. På lørdager utsettes tidsfristen for gjennombrøyting til kl 07 og på søndag og helligdager til kl 09.

 

Adkomstveger brøytes etter at samlevegene er gjennombrøytet.  Brøyting av fortau og gang-/sykkelveg skal være minst så bra at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen.

Fortau- og gang- og sykkelveg plasseres i samme vegtype som tilhørende bilveg.