Grunnskoleopplæring for voksne

 

Hvem kan få tilbudet?

Voksne med mangelfull grunnskoleopplæring har rett til å få tilbud om slik opplæring.

Hvordan få tilbudet?

Henvend deg til kommunen enten ved kontakte servicekontoret eller ved brev til kommunen. Du bør begrunne hvorfor grunnskoleopplæringa har vært mangelfull. Kommunen vil undersøke dette og gjøre et vedtak i saken. I vedtaket vil det bli forklart hvorfor du evt. vil ha rett til slik undervisning.

Hva tilbyr vi?

Siden det er svært få som søker slik opplæring, er det aktuelt å samarbeide med nabokommuner om dette. Undervisningen kan derfor bli lagt til en annen kommune. 

Pris?

Undervisninga vil være gratis. Kommunen vil også dekke skyssutgifter iflg. fylkeskommunens skyssreglement.

Klage

Får du ikke tilbud om grunnskoleopplæring, vil vi gi deg en begrunnelse for dette. Klagefristen er tre uker fra du mottar svar. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Send klagen til Nesset kommune. Overordnet klageinstans er Fylkesmannen i Møre og Romsdal.