Spesialundervisning

Elever som ikke vil ha utbytte av å følge ordinær undervisning har rett på spesialundervisning. Spesialundervisning kan blir gitt i et kortere eller lengre tidsrom i klasse, gruppe eller alene.

Hvis skolen eller foreldrene tror det kan være behov for spesialundervisning, vil det først bli foretatt kartlegging. Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) bistår ofte med dette. Foreldrene kan så søke om at eleven får spesialundervisning. PPT skriver en sakkyndig uttale og skolen v/enhetsleder gjør et vedtak. Vanligvis blir slike vedtak gjort i april før neste skoleår.

For innholdet i spesialundervisningen blir det utarbeidet en individuell opplæringsplan (IOP). For hvert halvår skriver skolen en rapport om hvordan undervisningen har gått. Foreldre vil være involvert og informert om hele prosessen rundt dette.

Opplæringsloven kapittel 5 bestemmer hvilke rettigheter eleven har når det gjelder spesialundervisning.