Tidlig eller utsatt skolestart

Barn skal til vanlig begynne på skolen det kalenderåret barnet fyller 6 år.

Tidlig skolestart

Hvis foreldrene søker om det eller samtykker kan kommunen vedta å la et barn begynne på skolen ett år før hvis det innen 1.april har fylt 5 år. Kommunen vil innhente sakkyndig uttale fra PPT før vedtak.

Utsatt skolestart

Dersom det er tvil om barnet har kommet tilstrekkelig langt i utviklingen til å starte skolen, har barnet rett til å utsette skolestarten ett år dersom foreldre krever det. Kommunen vil innhente sakkyndig uttale fra PPT før vedtak.