Skoleskyss

Hvem kan få tilbudet?

Elever som bor mer enn 4 km fra skolen vil ha rett til skoleskyss. For 1.klasse er skyssgrensen 2 km. Elever med varige eller midlertidige medisinske behov kan få skyss uavhengig av avstand.

Noen vegstrekninger i Nesset kommune er klassifisert som "særlig farlig skolevei". Eleven kan da ha rett til skyss uavhengig av avstand. Disse vegstrekningene er beskrevet i kommunale regler for skoleskyss (PDF, 274 kB)

 

Hvordan få tilbudet?

Alle nye elever må søke om skoleskyss. Dette gjelder de som skal begynne i 1. klasse og elever som kommer tilflyttende fra andre skoler.  

Utfyllt søknad leveres skolen eller servicekontoret. Nesset kommune vil gjøre et vedtak som angir rett eller ikke til skoleskyss.

Det samme søknadsskjemaet brukes også hvis det er aktuelt med særskilt skoleskyss pga. funksjonshemming eller delt bosted.

 

Hva tilbyr vi?

Møre og Romsdal Fylkeskommune er ansvarlig for å organisere skoleskyssen.  Buss-selskapene gjennomfører transporten slik at alle elever med rett til skyss blir ivaretatt. I tabellen nedenfor ser du hvordan rutene er satt opp. Nytt fra skoleåret 2015-16 er at elever fra Meisalstranda, Toven, Brekken (Fv 62) skal følge rutebuss fra Sunndalsøra om morgenen.

Pris

For elever med rett til skoleskyss er dette gratis.

Klage

Klage på vedtaket eller tjenesten skal sendes til kommunen. Overordnet klageinstans er Møre og Romsdal Fylkeskommune.

Mer utfyllende informasjon om skoleskyss finnes på hjemmesidene til Møre og Romsdal Fylkeskommune

  

Avgangstider om morgenen for skolebussene
 
Avgangstider om morgenen for skulebussene
Fra Kl. Merknad
Ranvika 07.50
Gusslås 07.45
Inn-Bugge 07.40
Raudsand 08.10
Fredsvika 08.05 Rutebuss fra S.øra
Finnset 07.50 Fra Øverås ca. kl. 08.40
Vistdal (coop) 08.10 Til Eresfjord
Opdal 08.35 Til Vistdal skole
Eidsøra 08.00 Gamlevegen, Talsetfeltet