Søk om permisjon

Her søker vi om fri fra skolen.

Krav til søker

I den tiden eleven er borte, må både elev og foresatte holde seg informert om innholdet i opplæringa i perioden og ta ansvar for å være à jour med lærestoffet i forkant eller etterkant av fraværet.

Eleven kan få med seg oversikt over lærestoffet/ukeplan hvis dette er klart før fraværet.

Det vises ellers til Lov om opplæring §2-11:
”Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.”