Klage på standpunktkarakter

Hva er fristen for å klage?

  • Du må klagen innen 10 dager etter at du har fått karakteren.

 

Hvem kan klage?

  • Elever

  • Er klager under 15 år, må foreldre/foresatte samtykke skriftlig.

 

Hvordan klager du?

Før du bestemmer deg for om du vil klage, bør du ta kontakt med skolen og få en begrunnelse for karakteren din.

Dersom du bestemmer deg for å klage:

  1. Skal klagen sendes skriftlig til rektor ved skolen din.
  2. Må klager underskrive klagen.
  3. Må det stå i klagen hva du vil klage på.

 

Hva skjer når du klager?

  • Klageinstansen vurderer om gjeldende forutsetninger for karaktersetting er fulgt.
  • Dersom klagen får medhold, sendes klagen tilbake til skolen. Rektor og faglærer gjør en ny faglig vurdering. Rektor fastsetter ny karakter. Avgjørelsen er endelig.
  • Dersom klager ikke får medhold, blir karakteren stående.
  • Klageinstansen i grunnskolen er Fylkesmannen.