Vegnavn og stedsnavn

Alle veger i kommunen er nå navnsatt og prosessen med å gi vegadresse til alle boliger, fritidsboliger og næringsbygg er i gang. Nå vil alle få en ny adresse i form av et vegnavn og et vegnummer. Det er teknisk drift som er kommunens adressemyndighet og utfører dette arbeidet.

Skilting

Skilting av vegene er et offentlig ansvar. Vegvesenet er ansvarlig for skilting langs fylkesvegene, mens kommunen er ansvarlig for skilting langs kommunale og private veger. Det er imidlertid huseiers ansvar å merke huset med et husnummerskilt. Husnummerskiltet skal være godt synlig fra vegen. I noen tilfeller ligger hus et stykke unna vegen slik at husnummerskiltet er vanskelig å se. Da kan det være aktuelt å sette opp tilvisningsskilt eller sette opp husnummerskiltet ved vegen. Husnummerskilt bør komme opp så snart som mulig etter at adressen er tildelt.

Adressetilleggsnavn

Er du eier av et gårdsbruk kan du kreve å få gårdens bruksnavn som adressetilleggsnavn. Gårdstun som er fradelt og hvor jord og skog er solgt som tilleggsareal til andre bruk kan også i noen tilfeller få adressetilleggsnavn. Ordinære boligeiendommer har imidlertid ikke krav på å få adressetilleggsnavn. Krav om adressetilleggsnavn settes fram skriftlig overfor adressemyndigheten (teknisk drift).

Hva skal ha egen adresse?

Alle boenheter som har egen inngang skal gis egen adresse. Dette innebærer for eksempel at sokkelleiligheter/hybelleiligheter som har egen inngang skal gis en egen adresse som er forskjellig fra hovedboligen. Det er matrikkelen som danner grunnlaget for tildeling av husnummer. I mange tilfeller er imidlertid ikke leiligheter utover hovedboligen registrert i matrikkelen. Det er derfor et ønske fra kommunens side at vi blir gjort oppmerksom dersom det avdekkes feil i den informasjonen som ligger i matrikkelen.