Slik søker du på egen hånd

Før du bygger, river eller endrer må du sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for din eiendom. Planer og bestemmelser er avgjørende for hva du kan gjøre av endringer og hva du kan bruke bygget på eiendommen din til. Sjekk om tiltaket er i samsvar med planen som gjelder i området. Reguleringsplan / kommuneplan med bestemmelser finner du på kommunens hjemmeside eller ved å ta kontakt med kommunen. Er tiltaket i konflikt med planen, må det søkes om dispensasjon.

Veiledning

Før du går i gang med et prosjekt kan du ta kontakt for å få svar på spørsmål om byggetiltaket.

Slik søker du

Søknad kan enten sendes inn via ByggSøk eller du kan laste ned søknadsskjema på dibk.no.

Innhold og vedlegg i søknaden
 

Beskriv hva du søker om
Et kort følgebrev som gjør det enkelt for saksbehandler å sette seg inn i hva du søker om. 

Nabovarsel
Før søknaden sendes inn må naboer varsles. Naboliste kan bestilles hos kommunen eller hos Ambita Infoland.
Send ut nabovarsel basert på mottatt naboliste. Naboen skal få se tegninger og situasjonsplan som viser hva du skal gjøre. De skal få minst 14 dager til å uttale seg om tiltaket. Skjema for nabovarsel, gjenpart av nabovarsel og kvittering for nabovarsel finner du enten ved å bruke ByggSøk eller på dibk.no. 

Når du sender inn søknaden skal du legge ved:

 • Opplysninger gitt i nabovarsel
 • Kvittering for nabovarsel
 • Eventuelle merknader fra naboene og dine kommentarer til merknadene.
 • Situasjonskart 
 • Målsatte tegninger
 • Situasjonskart

Skriv ut situasjonskart fra karttjenesten vår eller kontakt oss for hjelp. Kartet skal være i målestokk 1:500 (1:1000 for store tiltak). Byggetiltaket tegnes inn på kartet. Husk å sette på mål på tiltaket, avstand til grense, vei og bebyggelse i nærheten. Utearealer med garasje/biloppstillingsplass og snuplass skal også vises. 

Tegninger
Vedlagt søknaden skal det være målsatte plan-, snitt- og fasadetegninger. Minstekrav til tegninger:

 • Tegninger skal leveres i målestokk 1:100 for plan-/ snitt- og fasadetegninger og 1:500 for situasjonsplan. Det kan imidlertid være hensiktsmessig å levere tegninger i annen målestokk, for eksempel hvis tiltaket er av stort omfang.
 • Det skal være et tittelfelt på tegninger som minimum opplyser om: Type tegning, tegningsnummer, målestokk, dato, adresse, hvem som har laget tegningen (ansvarlig foretak). I tillegg kan det være hensiktsmessig med anvisningsfigur, himmelretning og lignende.
 • Som hovedregel skal tegninger utføres med rette streker i svart/ hvitt utførelse. På situasjonsplanen kan farger eller skravur brukes for å markere tiltaket.
 • Dersom terrenget ikke er flatt, skal det sendes med oppriss av eksisterende og nytt terreng og tiltakets plassering i terrenget. (Terrengsnitt).
 • Alle mål skal påføres.
 • Det skal markeres godt på tegningene hva som er nytt og hva som er eksisterende ved søknad om tilbygg/påbygg.  
 • Som hovedregel skal tegninger leveres i format A4 eller A3. Ved andre format må målestokk i A3 opplyses på tegning (for nedkopiering).
 • Navn på vedlegg må ha en forklarende tekst til hva dokumentet inneholder, for eksempel "Fasade nord" eller "1. etasje

Innsending av søknad

Søk via  ByggSøk eller last ned søknadsskjema på dibk.no og send søknaden i en e-post til post@nesset.kommune.no.
Du kan også sende papirsøknad til Nesset kommune, Kråkholmvegen 2, 6460 Eidsvåg eller levere søknaden til Servicekontoret på kommunehuset.
 

Kontakt

Byggesaksbehandler Siw Hege Grasmo Nilsen, e-post: siw.nilsen@nesset.kommune.no, Tlf: 71 23 11 69, mob. 977 72 025.