Hvor lang tid tar saksbehandlingen?

Det må påregnes inntil 12 måneders saksbehandlingstid fra kommunen mottar forslag til reguleringsplan til den er sluttbehandlet av kommunestyret. Saksbehandlingstiden avhenger  om noen av sektormyndighetene  fremmer innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn eller det må gjøres tilleggsutredninger. 

Første gangs behandling 

Når kommunen har mottatt forslag til reguleringsplan kan det gå inntil 4- 8 uker før formannskapet behandler saken og fatter vedtak om offentlig ettersyn. 

Offentlig ettersyn 

Planforslaget skal ligge ute til offentlig ettersyn i 6 - 8 uker. Dersom det fremmes innsigelse til planforslaget kan det være nødvendig å gjøre endringer i planforslaget som medfører at reguleringsplanen må legges ut til offentlig ettersyn på nytt eller det må gjennomføres begrenset høring. Det kan og være andre innspill eller merknader som gjør at planen må endres eller behov for tilleggsutredninger.  

Sluttbehandling 

Etter høringsperioden er avsluttet skal planforslaget legges frem for formannskapet innen 12 uker.