Påvisning av eiendomsgrenser

For å få påvist en tidligere bestemt eiendomsgrense kan det rekvireres oppmålingsforretning av kommunen. Det vil da bli avholdt en oppmålingsforretning hvor partene får mulighet å påvise hvor grensen mellom eiendommene går.

Vi skiller gjerne mellom to typer grensepåvisninger:

Grensepåvisning av tidligere landmålt grense

Dersom eiendomsgrensen tidligere er bestemt ved oppmålingsforretning eller lignende, kan kommunen påvise grensen ved utsetting av nye grensemerker. Tidligere landmålte grenser er nøyaktig kartfestet ved hjelp av kikkert- eller GPS-målinger, og disse danner grunnlaget for grensepåvisningen.
 

Grensepåvisning av grense som tidligere ikke er nøyaktig kartfestet

Mange eiendommer, og de aller fleste av eiendommene som ble opprettet før 1980, er kun beskrevet i skylddelingsforretning. I skylddelingsforretningen ble grensene merket, gjerne med grensesteiner eller grensetrær, og kun beskrevet med tekst. Kun i få tilfeller ble eiendommen avmerket i kartet. Dette medfører at de registrerte grensene for eldre eiendommer er mer eller mindre nøyaktig. Grensepåvisning etter skylddeling er derfor noe mer krevende og vi er i slike saker avhengige av hjelp fra partene.

Uenighet mellom partene

Dersom du er uenig med naboen om hvor grensen mellom dere går, kan dere som over rekvirere oppmålingsforretning hos kommunen. Kommunen har imidlertid ingen myndighet å fastsette grensen mellom dere. Kommunen kan, ut fra dokumenter som skylddelingsforretninger, jordskiftedommer eller eldre kart, komme med sin oppfatning av hvor grensen går, uten at partene behøver å vektlegge denne. Dersom partene fortsatt er uenig etter kommunens oppmålingsforretning, pleier vi å anbefaler at en eller begge parter bringer grensepåvisningen inn for Romsdal jordskifterett.