Verneområder i Nesset

Nesset kommune har mye areal som er vernet etter naturmangfoldloven. Til sammen er 517,3 km2 av  kommunens areal på 1048 km2 vernet. Største sammenhengende området er knyttet til Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark med landskapsvern- og biotopvernområder.

Forvaltning av verneområdene

Det er Nasjonalparkstyret for Sunndals- og Dovrefjell som har forvaltningsmyndigheten for de fleste verneområdene som ligger i kommunen. Dovrefjell nasjonalparkstyre har to nasjonalparkforvaltere som har kontorsted ved Norsk villreinsenter Nord på Hjerkinn. 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har ansvar for forvaltning av sju mindre naturreservat i Nesset.

Saker som berører verneområdene sendes til den kommunen tiltaket omfatter. Kommunen sørger for å sende disse videre til nasjonalparkforvalteren og til behandling i Nasjonalparkstyret. 

Nasjonalparkstyret for Dovrefjell - Sunndalsfjella består av en politiker fra hver av de berørte kommunene og fylkeskommunene, til sammen 12 medlemmer.

Det er laget forvaltningsplan for verneområdene på Dovrefjell som beskriver forvaltningsstrategi for verneområdene.

Tabellen nedenfor viser de ulike verneområdene i kommunen og fordeling av forvaltningsmynigheten,

Verneområde Verneform Vernedato Areal i Nesset Forvaltningsmyndighet
Brenslefjellet Naturreservat 14.02.2014 137 dekar Fylkesmannen i M&R
Dalsida Landskapsvernområde 03.05.2002 118,4 km2 Nasjonalparkstyret for Dovrefjella - Sunndalsfjella
Dovrefjell- Sunndalsfjella Nasjonalpark 03.05.2002 9,36 km2 Nasjonalparkstyret for Dovrefjella - Sunndalsfjella
Eikesdalsvatnet Landskapsvernområde 03.05.2002 300,3 km2 Nasjonalparkstyret for Dovrefjella - Sunndalsfjella
Jutnesset / Mardalen Naturreservat 27.06.2003/12.12.2014 6056 dekar Nasjonalparkstyret for Dovrefjella - Sunndalsfjella
Nauste Naturreservat 08.11.2002 922 dekar Fylkesmannen i M&R
Prestaksla Naturreservat 05.03.2010/25.11.2016 1,45 km2 Fylkesmannen i M&R
Prestholmen Naturreservat 28.05.2010 0,084 km2 Fylkesmannen i M&R
Sandgrovbotn og Mardalsbotn Biotopvernområde etter viltloven 03.05.2002 55,1 km2 Nasjonalparkstyret for Dovrefjella - Sunndalsfjella
Sotnakkvatnet Naturreservat 17.12.1999/ 22.12.2006 7 327 dekar Fylkesmannen i M&R
Stakkengfonna Naturreservat 27.06.2003 513 dekar Fylkesmannen i M&R
Torbudalen Biotopvernområde etter viltloven 03.05.2002 16,8 km2 Nasjonalparkstyret for Dovrefjella - Sunndalsfjella
Vetafjellet Naturreservat 19.12.2008 745 dekar Fylkesmannen i M&R
Vistdalsholmen Naturreservat 28.05.2010 0,127 km2 Fylkesmannen i M&R

 

Forvaltningsplan

Det er laget forvaltningsplan for verneområdene på Dovrefjell som beskriver forvaltningsstrategi for verneområdene.