Verneområder i Nesset

Nesset kommune har mye areal som er vernet etter naturmangfoldloven. Til sammen er 517,3 km2 av  kommunens areal på 1048 km2 vernet. Største sammenhengende området er knyttet til Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark med landskapsvern- og biotopvernområder.

Forvaltning av verneområdene

Det er Nasjonalparkstyret for Sunndals- og Dovrefjell som har forvaltningsmyndigheten for de fleste verneområdene som ligger i kommunen. Dovrefjell nasjonalparkstyre har to nasjonalparkforvaltere som har kontorsted ved Norsk villreinsenter Nord på Hjerkinn. 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har ansvar for forvaltning av sju mindre naturreservat i Nesset.

Tiltak i verneområder

Saker som berører verneområdene sendes til den kommunen tiltaket omfatter. Kommunen sørger for å sende disse videre til nasjonalparkforvalteren og til behandling i Nasjonalparkstyret. 

Nasjonalparkstyret

Nasjonalparkstyret for Dovrefjell - Sunndalsfjella består av en politiker fra hver av de berørte kommunene og fylkeskommunene, til sammen 12 medlemmer.

Verneområder i Nesset

Tabellen nedenfor viser de ulike verneområdene i kommunen og fordeling av forvaltningsmynigheten,

Forvaltning av verneområder i Nesset
Verneområde Verneform Vernedato Areal i Nesset Forvaltningsmyndighet
Brenslefjellet Naturreservat 14.02.2014 137 dekar Fylkesmannen i M&R
Dalsida Landskapsvernområde 03.05.2002 118,4 km2 Nasjonalparkstyret for Dovrefjella - Sunndalsfjella
Dovrefjell- Sunndalsfjella Nasjonalpark 03.05.2002 9,36 km2 Nasjonalparkstyret for Dovrefjella - Sunndalsfjella
Eikesdalsvatnet Landskapsvernområde 03.05.2002 300,3 km2 Nasjonalparkstyret for Dovrefjella - Sunndalsfjella
Jutnesset / Mardalen Naturreservat 27.06.2003/12.12.2014 6056 dekar Nasjonalparkstyret for Dovrefjella - Sunndalsfjella
Nauste Naturreservat 08.11.2002 922 dekar Fylkesmannen i M&R
Prestaksla Naturreservat 05.03.2010/25.11.2016 1,45 km2 Fylkesmannen i M&R
Prestholmen Naturreservat 28.05.2010 0,084 km2 Fylkesmannen i M&R
Sandgrovbotn og Mardalsbotn Biotopvernområde etter viltloven 03.05.2002 55,1 km2 Nasjonalparkstyret for Dovrefjella - Sunndalsfjella
Sotnakkvatnet Naturreservat 17.12.1999/ 22.12.2006 7 327 dekar Fylkesmannen i M&R
Stakkengfonna Naturreservat 27.06.2003 513 dekar Fylkesmannen i M&R
Torbudalen Biotopvernområde etter viltloven 03.05.2002 16,8 km2 Nasjonalparkstyret for Dovrefjella - Sunndalsfjella
Vetafjellet Naturreservat 19.12.2008 745 dekar Fylkesmannen i M&R
Vistdalsholmen Naturreservat 28.05.2010 0,127 km2 Fylkesmannen i M&R

 

Forvaltningsplan

Det er laget forvaltningsplan for verneområdene på Dovrefjell som beskriver forvaltningsstrategi for verneområdene.