Søk om motorferdsel i utmark

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) har som utgangspunkt at motorisert ferdsel i utmark og vassdrag ikke er tillatt med mindre det følger av loven eller vedtak med hjemmel i loven

Hva omfatter motorferdselloven

Loven gjelder motorferdsel med bruk av kjøretøy, båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor, og landing og start med motordrevet luftfartøy.

Motorferdselregelverket har bestemmelser som åpner for nødvendig kjøring knyttet til anerkjente nytteformål, men den tillater ikke unødvendig og fornøyelsespreget kjøring.

Kjøring på snøføre

Kjøring på snø gir mindre varige skader på terreng og vegetasjon enn barmarkkjøring. Av den grunn må mest mulig av nødvendige transporter i utmark foregå på snøføre om vinteren. Uten søknad er det bl.a tillatt å bruke motorkjøretøy til i næringsøyemed (jord- og skogbruksdrift), transport ved bygging i samsvar med byggetillatelse, oppkjøring av skiløyper i regi av kommunen eller idrettslag, i redningstjenesten og til enkelte andre samfunnsformål

Kjøring på barmark

Reglene for kjøring på barmark er strengere enn kjøring på snøføre.  Veier som ikke er opparbeidet for kjøring med vanlig bil regnes som utmark. Det betyr at i henhold til motorferdselloven er det forbud mot kjøring med f.eks ATV på traktorveier dersom kjøreformålet ikke er knyttet til landbruksnæringen.

Motorferdsel på vatn og vassdrag og landing med luftfartøy

Ferdsel med båt eller annet flytende fartøy drevet med motor er i utgangspunktet tillatt på innsjøer som er 2 kvadratkilometer. I Nesset er det tillatt å bruke båtmotor på Aursjøen, Eikesdalsvatnet og Osvatnet.

Landing og start med luftfartøy (fly, helikopter o.l.) er som hovedregel forbudt i utmark og vassdrag. Men landing og start med luftfartøy i forbindelse med nærmere angitte nyttetransporter er tillatt uten særskilt tillatelse, som f.eks. i forbindelse med politi-, rednings- og oppsynstjeneste, offentlig post- og teletjeneste, anlegg og drift av offentlige veier og anlegg

Dispensasjon til kjøring i utmark om vinteren

Nesset kommune kan etter søknad gi dispensasjon til kjøring i utmark. Søknadene avgjøres enten av rådmannen eller av hovedutvalg for teknisk,næring og miljø.

Kommunen kan etter søknad, tillate kjøring med snøscooter for andre formål:
- Ervervsmessig transport
- Transport av bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte som ligger minst 2,5 km fra vei når det i området ikke er mulig å få leid transport.
- Kjøring i utmarksnæring for fastboende.
- Transport av ved utover det som er direkte tillatt uten søknad.

I tillegg kan kommunen i unntakstilfelle gi tillatelse til kjøring på vinterføre ved andre særlige behov som ikke kan dekkes på annen måte, og som ikke knytter seg til turkjøring.

Dispensasjon til kjøring på barmark

Kommunen kan, etter søknad, tillate kjøring på barmark, når det foreligger et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte;
- Vedhenting
- Transport av byggemateriale når barmarkstransport gir minst skader og ulemper.
- Tømmertransport for grunneiere som ikke har jord- eller skogbruk som næring.

Søknad om kjøring på barmark må behandles av et folkevalgt organ da rådmannen har ikke myndighet til å avgjøre slike saker.

Dispensasjon til bruk av båt med motor og landing med helikopter

Når det foreligger særlige grunner, kan kommunen etter søknad gi tillatelse til bruk av motorbåt , landing og start med luftfartøy i utmark.

Søknadsskjema - Dispensasjon fra motorferdselloven


Nesset kommune har eget søknadsskjema som skal benyttes dersom det er aktuelt å søke om dispensasjon fra lovverket. Her finner du søknadskjema motorferdsel i utmark. 

For saker som kan avgjøres administrativt må det påregnes ca 4 uker behandlingstid. Saker som gjelder kjøring på barmark må det påregnes inntil  8 ukers saksbehandlingstid. 

Informasjon om regelverket