Rydding av turstier

Friluftsliv er en viktig del av norsk kulturarv. En forutsetning for friluftslivet er tilgang på små og store naturområde, både ved sjøen, i skogen og på fjellet. Nesset har en variert natur som gir store muligheter for friluftsliv, fra fritidsfiske på sjøen til fottur opp på Klenegga 1964 meter over havet.

Friluftsliv i hverdagen 

Det å ha tilgang på friluftsområder i nærheten av hvor folk bor er viktig. I Nesset har vi mange aktive grunneiere, bygdalag, idrettslag og enkeltpersoner som utfører mye dugnadsarbeid med å rydde  og merke stier, bygge gapahuker med mer slik at mange komme seg ut på tur. 

Avklare med grunneier

Det er viktig at fysiske tilretteleggingstiltak blir avklart med grunneieren enten skriftlig eller muntlig.

Grunneiers samtykke er nødvendig i tilfeller der aktiviteter faller utenfor allemannsretten. Du er blant annet nødt til å innhente tillatelse dersom du ønsker å:

  • tilrettelegge for allemannsretten ved for eksempel å sette ut orienteringskasser
  • bygge og forsterke stier
  • bygge bruer eller klopper
  • sette opp skilt eller sette opp permanente innretninger som gapahuker
  • hugge friske trær for eksempel til en gapahuk
  • arrangere idrettsstevner og liknende med mange deltakere og tilskuere

Her finner du eksempel på turstiavtale som kan brukes ved merking og tilrettelegging av turstier

Merkestolper og skilt 

Lag eller enkeltpersoner som ønsker å rydde og skilte til et turmål i Nesset kan på en enkel måte få skilt og merkestolper raskt ved å henvende seg til Nesset kommune. Bestilling av skilt vil ta ca 4 uker – merkestopler vil du kunne få innen en uke etter bestilling.

De som ønsker å bestille skilt eller merkestolper kan kontakte Hogne Frydenlund, tlf. 480 82 352, e-post hogne.frydenlund@nesset.kommune.no