Klage på eiendomsskatt

Skattyter kan klage på eiendomsskatten hvert år hvis det ikke er klaga på samme grunnlag tidligere år.
Klagen må framsettes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker etter kunngjøring.
Gårdsnummer, bruksnummer, festenummer og seksjonsnummer må oppgis.

Klagefrist

Fristen for å klage på eiendomsskatten for 2019 er 12. april 2019.

Klage på kommunal takst

Klager innsendt etter 12. april vil bli avvist, med mindre klager ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller at det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd.

Klage på boligverdi

Hvis klagen din gjelder utskreven eiendomsskatt med grunnlag i boligverdi fra Skatteetaten, må klagen rettes til Skatteetaten.

Unntak:

Eiendomsskatt med bakgrunn i boligverdier utskrives på grunnlag av 2 år gamle ligninger, dvs. at eiendomsskatt for 2019 utskrives på grunnlag av skattemeldingen (tidligere selvangivelse) for 2017. Hvis du nettopp har tatt over en bolig som du ikke var eier av i 2017, og du mener at boligverdien er feil, kan du sende klage til kommunen.

Kan jeg unnlate å betale mens jeg venter på at klagen blir behandla?

Nei, eiendomsskatten skal betales ved forfall, selv om det er sendt til klage til behandling, jf. eiendomsskattelova § 25.

Klagebehandling

Klage behandles i takstutvalget for eiendomsskatt (sakkyndig nemnd). Hvis du får medhold og taksten endres vil du få et vedtaksbrev med ny takst. Du kan klage på ny takst innen 6 uker.

Hvis du får avslag, det vil si at takstutvalget velger å opprettholde gjeldende takst, vil klagen gå videre til klagenemnda. Du vil få vedtaksbrev først når klagen er ferdigbehandla i klagenemnda. Klagenemndas avgjørelse er endelig og kan ikke påklages. Videre saksgang vil etter dette være søksmål som må framsettes innen 6 måneder.

Klagen sendes til:

Nesset kommune
Eiendomsskattekontoret
Kråkholmvegen 2
6460 Eidsvåg

eller via e-post: 
postmottak@nesset.kommune.no