Kontroll av serverings-, salgs- og skjenkesteder

Ansvarlig salg og skjenking er bevillingshavers ansvar. Nordfjeldske foretar lovbestemte kontroller av butikker, restauranter, barer, puber osv. for å se om alkoholsalget er forsvarlig og i samsvar med regelverket. Målet er at Nesset kommune skal ha seriøs drift av serverings- og skjenkestedene.

Kontrollene består av:

 • Vandelsvurdering i forbindelse med søknadsbehandlingen og i driftsperioden
 • Salgskontroller i butikker og skjenkekontroller på restauranter, barer, puber
 • Råd og veiledning før du søker og i driftsperioden.

Vandelsvurdering

Når Nesset kommune mottar søknader om bevilling, ber vi alltid om en uttalelse fra politiet, NAV og skatteetaten. De melder tilbake om forhold som tilsier at søknaden ikke bør innvilges. Kravet til uklanderlig vandel i alkoholloven og serveringsloven skal være oppfylt. 

I tillegg foretar Nesset kommune vandelsvurderinger av bevillingshavere, eiere og andre sentrale aktører i driftsperioden. Disse vandelsvurderingene foretas på bakgrunn av opplysninger som fås fra blant annet politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene.

Salgs- og skjenkekontroller

Dette ser skjenkekontrollørene etter:

 • Salg eller skjenking av alkohol til mindreårige personer. 
 • Salg eller skjenking til personer som er åpenbart beruset
 • Salg eller skjenking av alkohol utover fastsatt salgstid eller skjenketid
 • Omsetning og bruk av narkotika på skjenkestedet
 • Diskriminering av gjester
 • Uforsvarlig drift
 • At butikken eller restauranten har internkontroll
 • Alkohol tatt med ut av skjenkeområdet og medbragt alkohol konsumert inne på skjenkeområdet
 • Hindring av skjenkekontroll
 • Brudd på forbudet mot alkoholreklame

Hvis kontrollørene har sett mulige overtredelser av alkoholloven, forteller de kort om observasjonene sine til den ansvarlige på stedet. Etterpå får bevillingshaver et brev med resultatet av kontrollen, inkludert kontrollørenes rapport. Nesset kommune mottar deretter rapportene som skal opp som referatsak i Nesset formannskap.