Kraftfondet

Kraftfondet gir tilskudd til næringslivet. Tilskudd skal fortrinnsvis gis til investeringer i nyetableringer og kan gis til utvidelse av eksisterende virksomhet.

Bakgrunn

Som kraftutbyggingskommune får Nesset tildelt årlige konsesjonsavgifter som settes av til et kraftfond. Nesset kommunestyre har i budsjettet for 2018 avsatt kr. 415 000 til tilskudd for næringsformål.

Hvem kan søke

I utgangspunktet kan alle foretak søke kraftfondet om midler. Det er vedtatt egne retningslinjer for formannskapets forvaltning av kraftfondets øremerkede midler til styrking av næringslivet i Nesset. Retningslinjene for Kraftfondet finner du her. (PDF, 56 kB)

Krav til søker

Det settes krav til søker at aktiviteten/tilretteleggingstiltaket skjer i Nesset. Søker må være ajour med sine økonomiske forpliktelser til det offentlige.

Søknadsfrist

1. mai og 1. oktober hvert år.

Slik søker du

Send en søknad hvor du beskriver aktiviteten/tiltaket og legg ved kostnadsoverslag, finansieringsplan og driftsbudsjett. Du må også legge ved en attest for skatt og merverdiavgift som viser at du er ajour med dine økonomiske forpliktelser til det offentlige. 

Søknaden sendes: Nesset kommune, Kråkholmvegen 2, 6460 Eidsvåg. 

Ønsker du å søke elektronisk kan du sende via eDialog.

Hva skjer videre

Etter at søknadsfristen har gått ut, vil formannskapet behandle søknaden og du vil få et skriftlig svar.

Før tilskudd fra kraftfondet utbetales må utgiftene dokumenteres. Dersom utgiftene blir lavere enn kostnadsoverslaget tilsier, reduseres tilskuddet forholdsmessig.

Klage

Får du avslag på søknaden kan du klage. Klagefristen er 3 uker fra du mottar svar. Klagen sendes til Nesset kommune. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener at vedtaket bør endres. Kommunestyret fatter endelig vedtak i klagesaker som er delegert til formannskapet.