Tilskuddsordninger skogbruk

Det er mulig å søke på ulike tilskuddordninger innen skogbruket, blant annet til drift i vanskelig terreng, skogsveier og skogkultur.

Drift i vanskelig terreng

Driftsformer som ordningen omfatter:

  • Taubane-/slepebanedrift
  • Manuell felling til hogstmaskin
  • Drift med lang driftsveglengde der det ikke er økonomisk grunnlag for å bygge skogsbilveg.
  • Drift av glissen furuskog på høg bonitet.

Søknadskjema fås ved henvendelse skogbrukssjefen.

 

Skogsveier

Tilskuddssatser:

  • Skogsbilveg inkludert snu-og lunneplasser: inntil 50 %.
  • Vei etter hovedplan eller foreløpig hovedplan kan få inntil 60 % tilskudd.
  • Traktorvei k: 20-40 %. Høyeste sats kan bare brukes der veien senere vil bli bygd om til skogsbilveg

Søknadskjema fås ved henvendelse skogbrukssjefen.

 

Skogkultur

Skogskjøtsel skal gi en langsiktig, bærekraftig ressursforvaltning. Skogskjøtsel skal stimulere til en virkesproduksjon, som om i volum og kvalitet kan møte utfordringer i fremtida. 

Nærmere informasjon om ordningen og satser fremgår av strategidokumentet nærings- og miljømidler i skogbruket.

Søknadsskjema fås ved henvendelse skogbrukssjefen.

Dokument: Strategidokument nærings-og miljømidler i skogbruket.

 

Kontakt

Skogbruksjef John Walseth, tlf. 71 23 11 84, e-post: john.walseth@nesset.kommune.no