Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. 
 

Slike tiltak kan for eksempel være å sette i stand gamle, verneverdige bygninger, sette i stand steingarder, klopper el.l.

Hvem kan søke?

Les om hvem som kan søke SMIL-tilskudd på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

Slik søker du

Logg inn på www.altinn.no, velg landbruksforetaket ditt under Aktør og velg skjemaet Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Fyll ut skjemaet og last opp nødvendige vedlegg. Noen vedlegg må legges ved, les mer om obligatoriske vedlegg og søknad på Landbruksdirektoratet sine nettsider

Søknaden sendes automatisk til den kommunen som landbrukseiendommen ligger i. 

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mai.

Lov og forskrift

Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket