Produksjonstilskudd

Produksjonstilskudd er et samlebegrep for flere direktetilskudd i jordbruket med felles forvaltningsrutiner.  Det er kommunen som mottar og behandler søknadene om produksjonstilskudd.

Hvem kan søke?

For å være berettiget til tilskudd må foretaket fylle visse vilkår:

Foretaket må være registrert i Enhetsregisteret og drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer. Dette gjelder for de dyreslag eller den vekstgruppen det søkes tilskudd for, slik disse gruppene er definert etter jordbruksavtalen.

Søknadsfrister

Fra og med 2018 er søknadsfristene 15. mars med telledato 1. mars, og 15. oktober med telledato 1. oktober.  Utbetaling i februar året etter.

Søknaden må du levere elektronisk.

Den som søker om tilskudd må kjenne reglene og relevante forskrifter.

De ulike tilskuddssatsene er beskrevet i jordbruksavtalen og i veiledningsheftet.