Tilskudd til drenering av landbruksjord

Formålet med ordningen er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord ved å gi tilskudd til drenering av dårlig drenert jord med potensial for økt matproduksjon, samt å redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag.

Vi anbefaler deg å lese mer om ordningen på landbruksdirektoratet sine nettsider.

Hvem kan søke?

Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet, kan søke om tilskudd til drenering. Det kan også gis tilskudd til eier av jordbruksareal som leies ut. For planerte arealer kan det i tillegg gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet.

Slik søker du

Logg inn på www.altinn.no, velg landbruksforetaket ditt under Aktør og velg skjemaet Tilskudd til drenering i jordbruket. Fyll ut skjemaet og last opp nødvendige vedlegg. Plan for drenering må være utarbeidet av fagfolk - bruk gjerne Landbruk Nordvest. Les mer om andre obligatoriske vedlegg og søknad på Landbrukdirektoratet sine nettsider.

Søknaden sendes automatisk til den kommunen som landbrukseiendommen ligger i.

Søknadsfrist

Det er ingen spesiell søknadsfrist - søknader tas imot fortløpende.