Bygging av landbruksveier

For å bygge en landbruksvei må en først søke kommunen om godkjenning av veiplanen.

I Nesset kommune har skogbrukssjefen fått delegert myndighet til å fatte vedtak når det ikke har kommet inn merknader til planene. Unntatt for søknadsplikten er enkle veier som medfører bare ubetydelige terrenginngrep og oppstillingsplasser for landbruksmaskiner tilknyttet eiendommen. Kommunen bistår med råd og veiledning.

Etter at veien er godkjent kan en søke om statstilskudd. For traktorveier ytes det ett tilskudd fra 20- 40% og for skogsbilveier gis det tilskudd på mellom 50-60%. Veianlegg som omfatter mange eiere og som er en del av en områdeplan for skogsveier oppnår høyest tilskuddssats.
 

Kontakt

Skogbruksjef John Walseth, tlf. 71 23 11 84, e-post: john.walseth@nesset.kommune.no