Avløsertilskudd ved sykdom

Tilskudd til avløsning ved sjukdom og fødsel mv. skal bidra til å finansiere avløsning i foretak som driver husdyrproduksjon eller helårs produksjon i veksthus, og finansiering av avløsning i onnetida for foretak som driver plante- eller honningproduksjon.

Hvem kan søke?

Det kan gis tilskudd til avløsning når en person, som har næringsinntekt fra foretakets jordbruksvirksomhet på minimum ½ G, og er yngre enn 70 år, ikke kan delta i arbeidet på grunn av sykdom, dødsfall, svangerskap og fødsel. Det kan også ytes tilskudd ved følge av barn til sykehus/spesialist, og dersom barnet har en kronisk sjukdom. Ordningen gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år.

Foretaket må være registrert i Enhetsregisteret og drive vanlig jordbruksproduksjon.

Tilskudd til avløsning ved dødsfall kan gis dersom en som har næringsinntekt fra foretaket dør. Da kan gjenlevende ektefelle/samboer, barn eller foreldre søke om tilskudd. Det kan gis tilskudd for avløsning i inntil åtte uker etter dødsfallet. Det skal i slike tilfeller ikke gjøres fradrag for inntekter den etterlatte mottar i perioden.

Hva må til for å få avløsertilskudd?

Avløseren må være minst 15 år når avløsningen skjer. Det er ingen øvre aldersgrense for avløseren.

Dokumentasjon for utgifter til avløser, og for at vilkårene er oppfylt, skal følge med søknaden. Slik dokumentasjon kan for eksempel være kopi av faktura, sykmelding, vedtak om fødselspenger og utskrift av godkjent ligning. Ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen dersom du har spørsmål om dette.

Hvordan søke tilskudd?

Søknaden sendes til kommunen på skjema SLF-151.

Dersom det er nødvendig å leie avløser for en lengre periode, kan det søkes om flere delutbetalinger. Søknadsfrist er 3 måneder etter siste dag i søknadsperioden som gir rett til tilskudd. Det er kommunen som behandler og avgjør søknaden og Fylkesmannen som utbetaler tilskuddet.

Du kan lese mer om ordningen på Landbruksdirektorats sin hjemmeside.