Avløsertilskudd ved ferie/fritid

 

Hva må til for å få avløsertilskudd?

Tilskudd til ferie og fritid blir regnet ut på grunnlag av det dyretallet foretaket disponerte på det tidspunkt eller i den perioden som fremgår av jordbruksavtalen. Tilskuddet er en refusjonsordning og kan ikke overstige foretakets faktiske utgifter til avløsing.

Hvilke utgifter til avløsing kan du få tilskudd for?

Foretak/gardbruker kan være arbeidsgiver for avløseren og få dekket utgifter til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og avgiftspliktig kjøregodtgjørelse til avløser.

Du kan få avløsertilskudd for utgifter til arbeidsoppgaver som det er vanlig at jordbruker selv utfører og som er knyttet til husdyrhold. 

Hvem kan være avløser?

Avløseren må ha fylt 15 år når avløsingen skjer.  Avløseren kan ikke ha næringsinntekt fra det foretaket han er avløser for, eller være ektefelle/samboer til en som har næringsinntekt fra dette foretaket.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. oktober og det søkes elektronisk på samme skjema som søknad om produksjonstilskudd.

Har du behov for avløser?

Trenger du avløser i landbruket, kan du ta kontakt med Landbruk Nordvest, tlf 464 24 400

Du kan lese mer om ordningen på Landbruksdirektoratets hjemmeside.