Oppholdstyper på sykehjem

Et korttidsopphold på helsehus er tidsbegrenset, og kan vare fra én dag flere uker.

Et langtidsopphold er permanent, med oppfølging og tilsyn hele døgnet.

Det er behovet som avgjør type plass.

Inntaksrådet fatter vedtak om opphold.

Ulike typer korttidsopphold:

 • Opphold på institusjon
  Målet med oppholdet er å kartlegge helsetilstand, hjelpebehov og opptrening, slik at den eldre kan komme tilbake til eget hjem. Oppholdet planlegges med utgangspunkt i pasientens ressurser og behov. Inntaksrådet fatter vedtak om opphold. Pasientens hjelpebehov og målsettingen for oppholdet avklares i samarbeid mellom pasient og personale.
   
 • Avlastning for pårørende
  Avlastningsopphold for å gi eldre muligheten til å bo hjemme lengst mulig. 
   
 • Opphold for personer med utfordringer knyttet til smitte
  For personer med påvist smitte. Plassene er tiltenkt pasienter med kompliserende faktorer, som sår, eller store utfordringer med å etterleve tilstrekkelige smitteverntiltak i samvær med andre pasienter.
   
 • Opphold i lindrende enheter
  Tilbud til alvorlige syke og døende pasienter. Formålet er å gi lindrende behandling, pleie og omsorg.
   
 • Opphold for yngre personer med demens
  Tilbud til personer under 65 år med demens. Tilbudet kan være råd- og veiledningstjeneste til pårørende, samt avlasting. Oppholdet kan være tidsavgrenset eller på ubestemt tid. 

 

Ulike typer langtidsopphold

Et langtidsopphold er et tidsubegrenset tilbud om opphold med oppfølging og tilsyn hele døgnet. Inntaksårdet fatter vedtak om opphold.

 • Ordinær plass
  Enheter for pasienter med helse- og funksjonssvikt som medfører behov for pleie og omsorg hele døgnet.
   
 • Skjermet plass
  Enhet for pasienter med demens og behov for tettere oppfølging av ansatte med kompetanse innen demens.