Hjemmesykepleie

Hjemmetjenesten yter tjenester til personer i alle aldre som bor eller oppholder seg i Nesset kommune, og som på grunn av sykdom eller funksjonshemming har behov for hjelp til stell og pleie, medisinsk oppfølging, tilsyn, renhold eller annet av dagliglivets gjøremål.

Tjenesten tildeles etter en faglig vurdering av den enkelte sitt behov.

Hva kan du få?

  • daglig stell

  • hjelp til administrering av medikamenter og medisinske prosedyrer

  • sårbehandling

  • hjelp til å stå opp, legge seg og toalettbesøk

  • veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd (dosere medisiner, skifte stomi osv.)
  • trygghetsalarm til personer som har behov for rask hjelp av hjemmetjenesten

  • omsorgslønn til personer som utfører særlig tyngende omsorgsarbeid som ikke dekkes av kommunale tjenester

  • matombringing

  • tøyvask

  • tekniske hjelpemidler

Krav til søker:

Du må ha et hjelpebehov som skyldes nedsatt funksjonsevne grunnet sykdom eller skade.

Hva koster det?

Hjelp til personlig pleie og medisinsk hjelp er gratis.

Slik søker du

Du sender skriftlig søknad til kommunen.

Her er skjemaet du skal bruke.  (PDF, 168 kB)

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du har behov for. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det tjenestetilbudet som passer best for deg. Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet, kan du ta kontakt med servicekontoret. 

Søknadsskjemaet sendes til:

Leder av koordinerende enhet
Kommunehuset
6460 Eidsvåg

Hva skjer videre?

Søknad om hjemmesykepleie blir behandlet i Fagråd for hjemmetjenesten. De har møte to ganger per måned. Utover dette vil søknader som omfatter nødvendig helsehjelp bli behandlet fortløpende avhengig av brukers behov. I forbindelse med søknad om hjemmesykepleie kan det være nødvendig med et kartleggingsbesøk i hjemmet.

Lover og forskrifter

Tjenesten er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven §3-2.


Kontaktinformasjon

Finn kontaktinformasjon for hjemmetjenesten.