Tilsyn og feiing

Årlig rykker brann- og redningstjenesten ut til rundt tusen pipebranner i Norge. Feiervesenets tilsyn med og rengjøring av fyringsanlegg skal bidra til færre skorsteinsbranner, og til at eventuelle skorsteinsbranner ikke sprer seg til bygningen. I Nesset kommune er det feiervesenet i Molde som utfører tilsyn og feiing.

Tilsyn

Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg. Forskrift om brannforebygging av 01.01.2016 fastsetter at også fritidsboliger skal følges opp med behovsprøvd tilsyn og feiing. Tilsynet skal avdekke feil og mangler på ildsted og skorstein for å forebygge brann eller annen skade, og samtidig sikre at fyringsanlegget fungerer som forutsatt.

Vi ber om at eier, eller representant for eier er til stede ved tilsyn og sørger for at samtlige enheter, ildsteder og skorsteiner er tilgjengelige. Om nødvendig må eier eller eiers representant varsle andre brukere. Eier må fremskaffe eventuell kontrollerklæring eller annen dokumentasjon (monteringsanvisning) over fyringsanleggets beskaffenhet, kontroll og vedlikehold.

Tilsynet vil omfatte kontroll av:

  • eventuelle tidligere avvik eller anmerkninger ved fyringsanlegget er fulgt opp og utbedret
  • eventuelle nye ildsted eller vesentlige endringer ved fyringsanlegget er meldt til kommunen
  • ildsted, røykkanal, sotluke, skorstein og eventuelle matesystem for brensel er tilfredsstillende bygget og montert
  • anlegget er tilfredsstillende kontrollert, ettersett og vedlikeholdt
  • atkomst for feiing og kontroll av røykkanaler
  • rengjøringsbehov for røykkanaler

I tillegg gir vi informasjon og veiledning om generelle brannsikkerhetsspørsmål, herunder røykvarsler og håndslokkeutstyr.

Hjemmel

Tilsynet gjennomføres i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 11 første ledd bokstav h, samt Forskrift av 17. desember 2015 nr. 1 (forskrift om brannforebygging) kap. 4.
Kravene til fyringsanlegget er nedfelt i brann- og eksplosjonsvernloven § 6, samt Forskrift av 17. desember 2015 nr. 1 (forskrift om brannforebygging) kap. 2.

Feiing

Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov. Behov for feiing av røykkanaler skal vurderes for hvert enkelt fyringsanlegg.  Rengjøringsbehovet blir vurdert og fastsatt ved tilsyn, samt gjennom faglig vurdering av risikoforhold.

Dette skal du gjøre før feieren kommer:

  • Steng luker, ventiler og spjeld slik at tilstøving unngås
  • Ildsted skal være slukket
  • Rom hvor feieluke er plassert skal være lett tilgjengelig og godt opplyst
  • Tilkomststige skal være lett tilgjengelig

 
Orientering til huseier om krav til tilkomst på tak

På tak hvor det er helling utover skal det normalt være fastmontert takleider eller trinn. 

Er det to eller flere piper, skal adkomsten mellom dem sikres med takbro, eventuelt kan to eller flere takleidere benyttes. Stige til tak skal være sikret mot å skli.

Takleider, takbroer og stiger skal være av ubrennbart, korrosjonsbestandig materiale og tilfredsstille krav i Norsk Standard (NS-EN 516, NS-EN 517, NS-INSTA 650, prEN 12951). Stige av tremateriale blir ikke godtatt. 

Piper som rager høyere enn 1,2 meter skal normalt være tilrettelagt med trinn / arbeidsplattform.

Eiendommer med manglende tilrettelegging for tilkomst på tak vil ikke få utført feiing. 

Alternativt kan feiing utføres via feieluke på loft der dette er montert.

Hvor ofte får man tilsyn/feiing? 

Tilsyn og feiing utføres ved behov etter en risikovurdering av hvert enkelt fyringsanlegg. Det vil si at på grunnlag av risikovurderingen kan det gå mellom 1 år og opp til 8 år mellom hver gang du får besøk. Det er feieren/tilsynsinspektøren som foretar denne vurderingen og dermed bestemmer intervallet for tilsyn/feiing.

Dersom det er lite bruk og at fyringsanlegget er i god stand medfører dette lengre intervall mellom tilsyn og eventuell feiing. 

Dersom fyringsanlegget brukes mye og/eller det foreligger forhøyet risiko på fyringsanlegget gir dette hyppigere tilsyn og eventuell feiing.

Gebyr

Kostnadene for tilsyn og feiing dekkes inn gjennom et årlig gebyr. Det vil si at det må betales et beløp hver termin, men ingenting ekstra når det blir utført feiing og/eller tilsyn. Kontroll av pipe etter pipebrann dekkes også inn av årsgebyret. Gebyrbeløpet er for tiden det samme for alle bygningstyper, og vil fastsettes i gebyrregulativet til kommunen.

Lokal forskrift om gebyr for tilsyn og feiing i Nesset kommune

Nesset kommune har vedtatt lokal forskrift om gebyr for tilsyn og feiing av fyringsanlegg. Denne ble innført med virkning fra 01.01.2019. Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg i Nesset kommune. (PDF, 378 kB)

Varsling av tilsyn og feiing

Tilsyn med eller feiing av fyringsanlegg varsles normalt via telefon til boliggeier, enten som tekstmelding eller talemelding.

Varslet tidspunkt skal bekreftes. Når oppsatt tidspunkt ikke passer, kan du avtale nytt tidspunkt ved å ringe oppgitt telefonnummer.
 
Feierne når du ved å ringe mobiltelefon:
917 00 382
901 52 008
900 32 013
 
Feierne kan svare på henvendelser mellom kl. 08.30 og kl. 14.00. Vær klar over at feierne ikke svarer på telefon dersom de er på taket og feier. Vi vil forsøke å ringe tilbake dersom din telefon viser tapt anrop hos feieren.

Kontaktinformasjon:

feiervesen@molde.kommune.no