Arrangement, overnatting og fakkeltog 

Melding om arrangement

Melding om arrangement må være mottatt av brannvesenet to uker før arrangementet skal finne sted. 

Det skal vedlegges en risikovurdering for arrangementet. 

Lovverk og retningslinjer

Brann- og eksplosjonsvernloven

Det er arrangørens plikt å dokumentere brannsikkerheten, og Brann- og eksplosjonsvernloven fastsetter en meldeplikt til brannmyndighetene når arrangement skal avholdes. Kravet om melding om arrangement er hjemlet i brann- og eksplosjonsvernlovens § 7, og lyder:

Den ansvarlige for store arrangementer, utstillinger, forestillinger, møter og andre tilstelninger skal i god tid før arrangementet sende melding til lokal tilsynsmyndighet, dersom arrangementet skal avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer.

Ved melding om arrangementer kan kommunen kreve de opplysninger som er nødvendige for å vurdere faren for brann, og fastsette de nødvendige brannsikringstiltak og begrensninger, herunder krav til ansvarshavende arrangør.

Kommunestyret selv kan gi lokale forskrifter med nærmere bestemmelser om meldeplikten.

 

Forskrift om brannforebygging

Videre setter Forskrift om brannforebygging bestemmelser for hvordan eier, virksomhet og bruker skal ivareta brannsikkerheten. Blant annet:

Kapittel 2: Krav til eier/virksomhet

* Eier av et byggverk skal kjenne kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket.

* Eier skal gjøre bruker av byggverket kjent med kravene som gjelder for bruken av byggverket, og med alle egenskapene ved byggverket som har betydning for brannsikkerheten.

* Er det flere som har rett til å bruke byggverket, skal eieren sikre at all bruk samordnes på en slik måte som bidrar til å forebygge brann.

* Eier skal sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt.

* Virksomheter som eier byggverk har plikt til systematisk sikkerhetsarbeid/internkontroll og skal dokumentere at krav til brannsikkerhet er oppfylt.

Kapittel 3: Krav til bruker

* bruke byggverk i samsvar med brannsikkerhetskravene.

* unngå unødig risiko, og sørge for framkommelige rømningsveier.

* informere eier om endringer, forfall og skader som kan påvirke sikkerheten mot brann.

* straks gjennomføre ekstraordinære tiltak ved forhold som vesentlig reduserer brannsikkerheten.

* Rutiner for evakuering og redning ved brann i byggverket.

* Rutiner som sikrer at alle som oppholder seg i byggverket får tilstrekkelig informasjon om opptreden ved brann.

* Rutiner som sikrer at personer med arbeidsplass i byggverket har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter til å forebygge og bekjempe brann.

 

Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

Ved vurdering av sikkerheten til arrangementet vil brannvesenet legge til grunn ”Veileder for sikkerhet ved store arrangementer” utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap(DSB).

Veilederen fra DSB gir innføring i dokumentasjon av sikkerheten ved arrangementer. Hovedmomenter i forbindelse med melding om arrangementer er:

* Tidspunkt og tema for arrangementet, størrelse, stedsangivelse osv.

* Risikoanalyse med kartlegging av hva som kan gå galt, hvordan dette skal hindres fra å skje og hvilke sikkerhetstiltak som er planlagt for å redusere konsekvensene dersom noe galt skjer.

* Beskrivelse av bygningens/områdets utforming og tilhørende installasjoner eller utstyr, slik som alarm-og lydanlegg, slukkeutstyr og rømningsskilt/belysning.Beskrivelse av innredningens og utstyrets brennbarhet, brannfarlig virksomhet samt bygningskonstruksjonenes brannmotstand og evne til å motstå sammenstyrtning.

* Beskrivelse av rømningsveiene (beliggenhet, antall adkomster, bredde osv) sett i forhold til beregnet persontall og tilgjengelig rømningstid. Persontall bør eventuelt fastsettes etter særskilt analyse av kvalifisert brannrådgiver.

* Bruk av brannfarlig vare, herunder propan.

* Prosedyrer for evakuering.

* Oversikt over sikkerhetspersonell - antall, rutiner og ansvar, gjennomført opplæring/øvelse osv.

* Tilrettelegging for redningspersonellets adkomst til og ibygning/område

 

Utkobling av brannalarmanlegg

Dersom det er behov for utkobling av soner til brannalarmanlegg eller annen brannvarsling, kan ikke dette aksepteres av brannvesenet uten at forholdet er dokumentert særskilt mht. omfang av utkobling og tilhørende sikkerhetsrutiner(deteksjon, varsling etc). Det vises til vurdering fra Direktoratet for byggkvalitet. Her fremgår det at planlagt utkobling av et sikkerhetstiltak som kreves i forskrift til plan- og bygningsloven innebærer at forskriftskravet ikke er oppfylt. Det fremgår videre at unntak kan være utkobling av et mindre antall detektorer ved spesielle arrangementer og at det foreligger nødvendige rutiner i denne forbindelse som beskrevet i TEK § 11-12, fjerde ledd. Forholdet vedr. utkobling av detektorer på avklares med- og dokumenteres av bygningseier opp mot direktoratets bestemmelser.

 

Kontroll

Brannvesenet kan gjennomføre kontroll før eller under arrangementet dersom det finnes nødvendig. De som fyller ut skjema mottar et automatisk svar samtidig som meldingen behandles i ephorte v/ Forebyggende avdeling. Kopi av arrangementsmeldingen sendes automatisk til Alarmsentralen ved Molde brannstasjon.