Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk stønad skal sikre deg hjelp til livsopphold, for eksempel penger til mat, klær, husleie med mer.

Målgruppe: 

Den som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid, trygd eller gjøre gjeldende  andre økonomiske rettigheter, har mulighet til å søke om økonomisk stønad. 

Kriterier:
Hvis du ikke kan forsørge deg selv gjennom arbeid eller andre inntektskilder, har du krav på økonomisk stønad til livsopphold. Det kan stilles vilkår for hjelpen, for eksempel at du tar imot tilbud om arbeid, kurs eller annen aktivitet. 
Staten har utarbeidet veiledende satser for livsopphold for kommunene, men kommunen kan vedta egne veiledende satser. Sosialtjenesten har likevel plikt til å vurdere den enkelte søknad individuelt.
 

Søknad:

Ved første søknad om økonomisk stønad trenger vi:

- lønnsslipp for de siste 2 månedene
- siste godkjente ligning
- husleiekontrakt
- betalingsplaner for lån
- oversikt over andre regninger og ubetalte krav

Sosialhjelp skal være en subsidiær ytelse. Dette innebærer at den enkelte først må utnytte alle andre muligheter før sosialehjelp ytes, for eksempel gjennom arbeid, trygd, arv eller bankinnskudd. Økonomisk stønad etter lov om sosialetjenester i NAV er en skjønnsmessig ytelse, og loven har ingen bestemmelser om stønadsnivået. Alle søkere har krav på en individuell vurdering av sitt behov for hjelp. Det legges stor vekt på brukermedvirkning. Søknader blir behandlet innenfor en saksbehandlingsfrist på tre uker.

Søknaden skal leveres på papir. Du kan skrive ut søknadsskjema her (PDF, 225 kB) eller henvende deg til NAV Nesset.

 

Saksbehandling:

Det vil bli fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke og hva tjenesten eventuelt omfatter.
 

Klage:

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning.

Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen for klagebehandling.

 

Lov om sosiale tjenester

Retningslinjer for utmåling av stønad