Startlån til å tilpasse bolig

Har du behov for å tilpasse boligen din? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger.

Hva kan du søke om? 

Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den egnet slik at du kan fortsette å bo i den, selv om du har nedsatt funksjonsevne. Tilpasningen må være hensiktsmessig og behovet for tilskudd blir vurdert i sin helhet ut fra husstandens økonomiske situasjon på sikt. 

Det er viktig at du kontakter ergoterapitjenesten i kommunen din slik at de kan beskrive behovet for tilpasning før du innhenter priser på det som skal tilpasses. Hvis du har behov for arkitektbistand for å komme frem til gode løsninger, kan du også søke Husbanken om tilskudd til prosjektering og utredning

Eksempler på hva du kan få støtte til: 

 • Enkle tiltak for å bedre tilkomsten til boligen og større ombygginger for å tilrettelegge boligen  

 • Tilpasse bad for dusjing rett på gulv  

 • Tilpasse kjøkken til heve- og senkemekanismer på skap  

 • Fjerne terskler  

 • Bedre belysning  

 • Andre endringer som er nødvendig for å kunne bli boende i boligen 

Ved søknad vurderes det alltid om tilskudd skal gis i stedet for eller sammen med startlån. I vurderingen legges det vekt på din økonomiske situasjon og hvor nødvendig tilpasningen er for at du skal kunne bli boende i boligen. 

Krav til søker 

 • Mennesker med funksjonsnedsettelser  

 • Eldre som ønsker å utføre forebyggende tilpasningstiltak 

Søknadsfrist 

Du kan søke hele året. 

Slik søker du om startlån til å tilpasse bolig 

Du trenger disse vedleggene: 

 • Arbeidskontrakt dersom du er i arbeid  

 • Vedtak om trygd dersom du har trygdeytelser  

 • Dokumentasjon på all annen inntekt enn lønn og trygd  

 • Dokumentasjon på all gjeld  

 • Dokumentasjon på oppsparte midler eller formue  

 • Leieavtale og eventuell oppsigelse hvis du leier bolig  

 • Dokumentasjon på nødvendigheten av tilpasningen fra ergoterapeut eller annen relevant faginstans  

 • Bekreftelse på at utleier godkjenner tilpasningene (hvis du leier bolig) 

Send inn søknad 

Du kan velge om du vil søke elektronisk eller på papirskjema. Hvis du velger å søke på papir sender du søknad med vedlegg til Nesset kommune, Kråkholmvegen 2, 6460 Eidsvåg. Dersom du trenger hjelp med utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med Nav. 

Send inn egenerklæring 

Skriv ut egenerklæring på slutten av søknadsprosessen, signer og send sammen med vedleggene til boligkontoret Nesset kommune, Kråkholmvegen 2, 6460 Eidsvåg. 

Hva skjer videre? 

Nesset kommune behandler saken så snart som mulig og du vil få et skriftlig svar. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, får du skriftlig beskjed om det. 

Klage 

Klagefrist er tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Send klagen til Nesset kommune, Kråkholmvegen 2, 6460 Eidsvåg.