Startlån til å beholde bolig

Dersom du har gjeldsproblemer som er så store at du ikke klarer å betale ditt boliglån, kan du søke om startlån og tilskudd til refinansiering.

Hva kan du søke om? 

Dersom du står i fare for å miste din eide bolig etter samlivsbrudd, eller av andre grunner ikke klarer å betjene dine samlede gjeldsforpliktelser, kan du søke om startlån til refinansiering.  

Er du varig vanskeligstilt med svært lav inntekt kan du også bli vurdert for et rente- og avdragsfritt lån kalt tilskudd til etablering, som kan gis sammen med startlån. Dette nedskrives med 5 % årlig over 20 år. 

Dersom du allerede har lån fra Nesset kommune må du sjekke ut om det er mulig å få ordnet økonomien ved å inngå betalingsavtale.  

Krav til søker 

 • Du må være over 18 år.  

 • Du må kunne betjene renter og avdrag på lånet.  

 • Boligen må være nøktern og egnet for hvor mange som skal bo i boligen.  

 • Boligens verdi må være høy nok til å sikre hele lånesummen. 

Søknadsfrist 

Du kan søke hele året. 

Slik søker du om startlån til refinansiering av bolig 

Du trenger disse vedleggene: 

 • Lønns- og/eller trygdeslipp for de siste to måneder  

 • Arbeidskontrakt dersom du er i arbeid.  

 • Vedtak om trygd dersom du har trygdeytelser  

 • Dokumentasjon på all annen inntekt enn lønn og trygd  

 • Dokumentasjon på all gjeld  

 • Dokumentasjon på oppsparte midler eller formue  

 • Leieavtale og eventuell oppsigelse hvis du leier bolig  

 • Utskrift av panteheftelser fra Statens kartverk 

Vedlegg dersom du skal overta bolig etter samlivsbrudd 

 • Skriftlig avtale som bekrefter at du skal overta bolig etter samlivsbrudd og som viser avtalt kjøpesum. Avtalen må være signert av begge.  

 • Separasjons- eller skilsmissepapirer, bekreftelse på oppløsning av ekteskap ved dom eller avtalt oppløsning av samboerforhold.  

 • Dokumentasjon på hvem som skal ha daglig omsorg for barna ved samlivsbrudd. 

 • Saksbehandler kan be om annen eller mer dokumentasjon hvis det er nødvendig. 

Send inn søknad 

Du kan velge om du vil søke elektronisk eller på papirskjema. Hvis du velger å søke på papir sender du søknad med vedlegg til Nesset kommune, Kråkholmvegen 2, 6460 Eidsvåg. Dersom du trenger hjelp med utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med Nav. 

Send inn egenerklæring 

Skriv ut egenerklæring på slutten av søknadsprosessen, signer og send sammen med vedleggene til Nesset kommune, Kråkholmvegen 2, 6460 Eidsvåg. 

Hva skjer videre? 

Kommunen behandler saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, får du skriftlig beskjed om det. 

Dersom du får innvilget refinansiering, tar det minimum seks uker fra søknad er innvilget til utbetaling kan finne sted. 

Når du har fått innvilget refinansiering er økonomiavdelingen i Nesset kommune som tar seg av utbetaling og besvarer generelle spørsmål om lån. 

Klage 

Klagefrist er tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Send klagen til Nesset kommune, Kråkholmvegen 2, 6460 Eidsvåg