Søke eller bytte barnehageplass

Ny barnehagesøknad, endringer i barnehageplass eller bytte av barnehage gjør du her via vår hjemmeside, både til kommunale og private barnehager. 

Hvem kan få tilbudet?

  • Alle med barn i alderen 0-6 år kan søke om barnehageplass.
  • Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august.
  • Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.
  • Du må søke inne søknadfristen 
  • Retten til barnehageplass gjelde for de som er bosatt i Nesset kommune. 

Hva tilbyr vi?

Oversikt over barnehagene i Nesset

Slik søker du

Søknad på barnehageplass eller endring av barnehageplass skjer ved innlevering av elektronisk søknadsskjema. Det er to hovedopptak, søknadsfrist 1. mars med oppstart fra august måned (nytt barnehageår) og søknadsfrist 15. september med oppstart fra januar. Søknader som kommer inn etter fristen, vil bli behandlet fortløpende. I tillegg gjennomføres fortløpende inntak gjennom hele året ved ledige barnehageplasser.

Søk barnehageplass

Du trenger disse vedleggene:

Det er bare nødvendig med vedlegg hvis barn eller foreldre har særskilte behov. Dette kan være dokumentasjon som viser sakkyndige vurderinger, henvisninger til PPT, uttale fra lege/helsevesen eller lignende. Slike vedlegg leveres eller sendes pr. post til Nesset kommune, Kråkholmvegen 2, 6460 Eidsvåg.

Tildeling utenom hovedopptak

Utover hovedopptak vil det ved ledighet av plasser tildeles fortløpende. Tildeling av barnehageplass skjer i henhold til gjeldende vedtekter/ opptakskriterier.

Hva skjer videre?

Når søknaden er ferdig behandlet vil du få tilsendt et tildelingsbrev. Sammen med tildelingsbrevet ligger en svarslipp som dere må returnere til Nesset kommune innen 14. dager. 

Hva koster det?

Pris og betaling

Klage

Hvis kommunen avslår søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sendes til kommunen. Klagenemnda (formannskapet) er klageinstans. Hvis du trenger hjelp til å skrive klagen kan kommunen hjelpe deg med dette.