Tilvenning i barnehage

Foreldrene og barnehagepersonalet gir sammen barnet den beste starten i barnehagen. Tilvenning må skje på barnets premisser og i tett dialog mellom foreldrene og barnehagepersonalet.

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barn er forskjellige, det ikke alltid like lett for personalet å oppfatte barns ulike behov. En god dialog og et nært samarbeid mellom personalet og foreldre er derfor avgjørende for at barna skal få en trygg start i barnhagen.

Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.