Tilsyn

Kommunen skal føre tilsyn med at alle kommunale og private barnehager følger bestemmelsene i Lov om barnehager og i Forskrift om miljørettet helsevern. 

Som barnehagemyndighet skal Nesset kommune føre tilsyn med barnehagesektoren i kommune,  og kontrollere at barnehagene drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, jfr. barnehageloven § 8 Kommunens ansvar. Kommunen skal ha innsyn i hva som skjer i barnehagene.

Tilsynet som føres etter "Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v." blir utført av Kystab på vegne av kommunelegen. Kyslab har jevnlige tilsyn i alle barnehagene i Nesset, både kommunale og private barnehager. 

Lov om barnehager

Forskrift om miljørette helsevern i barnehager og skoler m.v.