Samarbeid hjem - barnehage

Barnehagene skal legge til rette for foreldresamarbeid og god dialog med foreldrene. Foreldresamarbeidet skjer både på individnivå , med foreldre til hvert enkelt barn, og på gruppenivå. 

  • Den daglige kontakten ved henting og levering
  • Foreldresamtaler høst og vår og ved behov
  • Foreldremøter (høst og eventuelt vår)
  • Samarbeidsutvalg
  • Foreldrerådsmøter         
  • Sommeravslutning
  • Besøk
  • Foreldrekaffe, dugnader, barnehagedagen, juletrefest
  • Og annet..

Barnehagen sender årlig ut en nettbasert brukerundersøkelse. Med utgangspunkt i foreldres tilbakemelding jobber barnehagen for å imøtekomme konkrete ønsker og særskilte behov samt få til et godt samarbeid for å oppnå best mulig kvalitet på tjenestene våre.

Foreldremedvirkning

Vi legger til rette for et godt samarbeid mellom foreldre og barnehage til det beste for barnet. Grunnlaget for et godt samarbeid er gjensidig respekt, tillit og åpenhet. Det er viktig at barnehagen får informasjon om endringer i barnets liv, som for eksempel samlivsbrudd, alvorlig sykdom, ulykker. Alle små og store endringer påvirker barnet. Minner om at personalet har taushetsplikt. Gjennom god kommunikasjon gis foreldrene mulighet til å medvirke i barnas hverdag.