Mobbing i barnehagen

Forskning viser at mobbing skjer i barnehager, og det må bekjempes. Det er viktig at en tidlig greier å identifisere barn som utsettes for vedvarende negative handlinger i barnegruppa, og som har problemer med å forsvare seg mot dette. 

Rammeplan for barnehagen sier at:

"Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette." (Rammeplan for barnehagen, 2017, s. 11)

Barnehagene i Nesset har utarbeidet en handlingsplan mot mobbing. Gjennom denne planen vil vi gjøre personalet i Barnehagene i Nesset bedre rustet til å forebygge, oppdage og bekjempe mobbing.

Handlingsplan mot mobbing (PDF, 591 kB)