Løsningsfokusert tilnærming (LØFT)

                                   

Barnehagene i Nesset er LØFTIS barnehager. Ved å jobbe etter LØFT-metoden har vi fokus på å skape løsninger i stedet for å løse problemer gjennom problemsnakk. Slik vil vi styrke livsmestring og fremme livsglede.

LØFT for barn handler om å la barnet utvikle den beste versjonen av seg selv, med voksne som rollemodeller og veiledere i hverdagen. Målet er å inspirere barn til å lære seg strategier for å løse problemer og redusere uønsket adferd. Dette oppnår vi ved å fokusere på barnets sterke sider, barnets mestring, og positive forskjeller barn imellom. Ved grensesetting skal målet være å veilede barnet til å ta gode valg.