Barns medvirkning

Barns medvirkning (Rammeplan for barnehager s.27)

«Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet …. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen.

Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov….

Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Barna skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta.»

Barn gir uttrykk for hvordan de har det både kroppslig og språklig ved bruk av kroppsholdninger, mimikk og andre følelsesmessige uttrykk.        

Vi jobber for at barnehagen skal være et sted der barna får utvikle seg til gode medmennesker gjennom respekt, anerkjennelse og ansvarlighet. Vi vil at barna skal oppleve gleden ved mestring, og vi vil at barna skal bli trygge nok på seg selv til å møte utfordringer på en åpen og positiv måte. Barna skal ikke overlates ett ansvar de ikke er rustet til å ta.