Hvem får tilbud først?

Hvem kan få tilbudet?

 • Alle med barn i alderen 0-6 år kan søke om barnehageplass.
 • Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august.
 • Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.
 • Det må søkes innen fristen for hovedopptakene for å ha rett på plass
 • Retten til barnehageplass gjelde for de som er bosatt i Nesset kommune. 

 

Opptakskriterier for kommunale barnehager og Liedgarden barnehage AS

 • Barnehageloven § 13
 • 5-åringene prioritert
 • Barnets behov
 • Barn med annen språklig og kulturell bakgrunn
 • Foreldres særlige behov
 • Avlastning for hjemmeforeldre

 

Opptakskriterier til Farmen friluftsbarnehage AS

 • Barn med nedsatt funksjonsevne; jf Lov om barnehager §13, samt barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenesten. Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus.
 • Alle 5- åringer uten ordinær barnehageplass
 • søsken av barn som går i barnehagen
 • Barn av personalet, dersom det er nødvendig for å sikre et kvalifisert personalet