Råd for eldre og funksjonshemma

Råd for eldre og funksjonshemma har 5 faste medlemmer som velges av kommunestyret etter innspill fra blant annet pensjonistforeningene i bygdene og funksjonshemmedes interesseorganisasjon. Ett av medlemene er representant fra kommunestyret.

Utvalgets ansvarsområde er å ivareta rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonevne og eldres levekår.

I henhold til Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd har eldrerådet uttalerett i alle saker som gjelder de eldres levekår. Rådet er også høringsinstans i blant annet plan- og byggesaker og ellers i saker som angår funksjonshemmede i hverdagen, dette i henhold til Lov om råd for menneske med nedsatt funksjonsevne.

Råd for eldre og funksjonshemma sin uttale skal følge saken når den legges fram for vedtak i politisk utvalg.

Råd for eldre og funksjonshemma 2015-2019
 
Råd for eldre og funksjonshemma
Navn Tekst Telefon
Mellvin Steinsvoll leder i utvalget 908 66 683
Anders Gunstein Myrset nestleder i utvalget 906 11 227
Torbjørg Karijord 481 74 875
Arild Gravem 907 80 161
Svein Atle Roset kommunestyrets representant, KrF 957 96 999

 

Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd

Lov om råd for menneske med nedsatt funksjonsevne