Formannskap

Formannskapet har 7 faste representanter med vararepresentanter, med ordfører som leder. Medlemmene velges av og blant kommunestyrets medlemmer.

Utvalget er tillagt de lovpålagte funksjonene som formannskapet har i henhold til kommuneloven, det vil si at de er pålagt å behandle forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. Formannskapet er også kommunens utvalg for plansaker.

Formannskapet har følgende ansvarsområder (ikke uttømmende):

  • Overordnet utvikling av kommunen som lokalsamfunn
  • Utarbeide forslag til årsbudsjett og økonomiplan
  • Økonomisaker i henhold til myndighet fastsatt i økonomireglementet
  • Saker som medfører endringer i vedtatte budsjettrammer
  • Regnskapsrapporter/tertialrapporter
  • Kommuneplaner, kommunedelplaner og andre plansaker etter plan- og bygningsloven. (planutvalg)
  • Næringsutvikling (tiltaksnemd)
  • Kjøp, salg og disponering av eiendommer og arealer
  • Klagenemnd etter forvaltningslovens § 28 andre ledd
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Kari Petrine Fitje Øverås, Senterpartiet - Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Anders Torvik, Arbeiderpartiet - Klikk for stort bilde
May Tove Bye Aarstad, Arbeiderpartiet - Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

 

Formannskapet i Nesset 2015-2019

Formannskapet i Nesset
navn/e-post Parti Telefon
Rolf Jonas Hurlen ordfører, Høyre 71 23 11 21/901 46 076
Edmund Morewood varaordfører, Senterpartiet 994 83 844
Kari Petrine Fitje Øverås Senterpartiet 902 03 119
Toril Melheim Strand Arbeiderpartiet 922 15 455
Anders Torvik Arbeiderpartiet 952 69 107
May Tove Bye Aarstad Arbeiderpartiet 951 81 682
Svein Atle Roset Kristelig Folkeparti 957 96 999

 

Kommuneloven