Folkehelse

God helse-programmet er å synliggjøre folkehelseperspektivet i all planlegging, og skape forståelse, engasjement og samhandling rundt folkehelsearbeid. Under mottoet "Saman om sunne, trygge og levande lokalsamfunn", vil også Nesset kommune være med og sikre at innbyggerne kan være enig i:

"Jeg velger meg God Helse i Nesset"

Formålet er å svekke de elementene i samfunnet som fører til helserisiko, og å styrke de elementene som bidrar til bedre helse og livskvalitet i befolkninga. Arbeidet for ei bedre folkehelse er koordinert med ei nasjonal satsning, og vil ha følgende innsatsområder:

  • Økt fysisk aktivitet
  • Sunnere kosthold 
  • Redusert bruk av tobakk
  • En ansvarlig rusmiddelkultur (rusforebygging)
  • Bedre psykisk helse
  • Utjevning av sosiale forskjeller i helse

Vi ønsker å ha fokus på det forebyggende og helsefremmende arbeid på alle tjenestenivå i kommunen. Tverrfaglig/sektorovergripende samarbeid blir her et nøkkelord.

Lokalsamfunnet er den viktigste arena for det helsefremmende arbeid, men politisk arbeid på alle plan betyr kanskje mest.

Det en ofte ser er at det forebyggende arbeidet lider i tider med nedskjæringer. I en liten kommune er det de samme personene som sitter i de ulike gruppene/team som skal arbeide forebyggende, og man er avhengig av ildsjeler for å få det til. 

Nesset kommune ble som partnerkommune nr. 24 i Møre og Romsdal, med i God helse-programmet fra andre halvår 2010.