Bosetting og integrering

Bosetting i Nesset

Nesset kommunestyre vedtok i  desember 2013 at Nesset kommune skulle ta imot 10 flyktninger pr. år i årene 2014, 2015 og 2016. I oktober 2015 gjorde kommunestyret nytt vedtak om å bosette 14 flyktninger pr. år i 2016 og 2017 og 10 flyktninger pr. år i 2018 og 2019. Eventuelle familiegjenforeninger kom i tillegg. Med bakgrunn i prognoser for behov meldte IMDi  i november 2017 at det ikke var behov for at Nesset kommune tok imot nye flyktninger i 2018. 

Antall bosatte flyktninger i Nesset:

2014: 10

2015: 23

2016 : 13

2017: 19

2018: 5

Gå til IMDi – tall og statistikk over integreringen i Nesset kommune
 

Tilbud og tjenester til flyktninger

Flyktninger har rett til de samme helsetjenestene fra kommunen og spesialisthelsetjenesten som den øvrige befolkningen. 

Gå til helsetjenester

Det er flyktningtjenesten som hjelper flyktninger med å finne en bolig, enten ved å bruke det private markedet eller ved å tildele en kommunal bolig. Husstander med lav inntekt og høye boutgifter kan få bostøtte til å dekke deler av boutgiftene sine. 

Gå til bolig og sosiale tjenester

Nesset kommune tilbyr alle flyktninger og familiegjenforente med flyktninger et introduksjonsprogram. I hovedsak består programmet av fagene norsk og samfunnskunnskap, samt yrkesrettet språkpraksis eller andre tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til arbeidslivet.

Gå til introduksjonsprogram for flyktninger

Barn som har foreldre som deltar i Nesset kommunes introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger får økonomisk støtte til barnehageplass.

Søke barnehageplass i Nesset
 

Koordinering av arbeidet

Arbeidet med å legge til rette for rask bosetting og inkludering av flyktninger i lokalsamfunnet gjennomføres i samarbeid mellom flere enheter. Et tverrfaglig team som består av ansatt i flyktningtjenesten, rektor, skolefaglig rådgiver, barnehagefaglig rådgiver, helsesøster, fastlege, NAV-veileder og kulturleder er etablert.

Det koordinerende ansvaret ivaretas av flyktningtjenesten.