NAV

Besøksadresse: 
Kommunehuset - Kråkholmvegen 2, 6460 Eidsvåg

Åpningstid:

 • mandag 12.00-14.00
 • onsdag 10.00-12.00.

Ellers etter forhåndsavtale.

Kontortid:   08.00-15.30 - tlf. 55 55 33 33.

NAV-kontoret tilbyr tjenester som tidligere ble gitt av NAV Sunndal Arbeid, NAV Nesset Trygd og Nesset kommune Sosialtjenesten. Ved å samordne tjenestene har vi som mål å gi våre brukere et bedre tilbud enn hva vi har greid hver for oss.

NAV er et partnerskap mellom stat og kommune, og tjenestene vi tilbyr er derfor både kommunale og statlige.

Tjenestetilbudet omfatter:

 • Sosiale tjenester
 • Arbeidsmarkedstjenester
 • Trygdeytelser og pensjoner
 • Husbankens tilskuddsordninger

Disse tjenestene omfatter:

 • Veiledning og oppfølging av arbeidssøkere
 • Råd og veiledning til arbeidsgivere ved rekruttering og arbeidsformidling
 • Oppfølging og bistand til sykemeldte
 • Råd og veiledning ved økonomisk sosialhjelp
 • Veiledning, rådgivning og hjelp i gjeldssaker
 • Veiledning og hjelp til utfylling av søknadsskjemaer
 • Veiledning og hjelp for rusmiddelmisbrukere