Helse og omsorg

Enhetsleder Jan Karstein Schjølberg

Besøksadresse:
Nesset kommunehus
Kråkholmvegen 2
6460 Eidsvåg

Kontortid: 08.00 - 15.30

Enhetens ansvarsområder:

 • Legetjeneste, herunder legevaktordning
 • Helsestasjon, skolehelsetjenester, jordmortjenester
 • Fysioterapitjenester
 • Ergoterapitjenester
 • Psykisk helsevern
 • Boligsosialt arbeid
 • Praktisk bistand
 • Boveiledning
 • Avlastning, herunder barnebolig med to leiligheter
 • Trygghetsalarmer
 • Matombringing
 • Omsorgslønn
 • Støttekontakt
 • Aldersheim, 17 plasser
 • Demens avdeling, 7 plasser
 • Sjukeheimsavdeling, 30 plasser, herav 1 rehabiliteringsplass og 2 avlastningsplasser
 • Vistdal bofellesskap. heldøgns tilsyn og pleie, 9 plasser
 • Holtan bofellesskap, heldøgns tilsyn og pleie, 6 plasser
 • Dagsenter for eldre 2 dager i uka
 • Dagtilbud for demente 2 dager i uka
 • Aktivitetssenter
 • Omsorgsboliger, 16 leiligheter
 • Lokal hjelpemiddelsentral
 • Vaskeritjenester
 • Barneverntjenesten er interkommunal (Nesset, Sunndal og Tingvoll)

Enheten Helse og omsorg er organisert med enhetsleder og 9 avdelingsledere:
Se kontaktinformasjon for avdelingene nedenfor.

Helse og omsorg
Navn / e-post Tittel Avdeling Telefon
Anita K. Skyberg kjøkkensjef NOS - kjøkken 71 23 12 33
Ann Ragnhild Dyrli avd.sykepleier Sjukeheimsavd. 71 23 12 41
avdelingsleder Aktivitetstjenesten 71 23 28 33
Inger Anne Øyen avd.sykepleier Korttidsavd./Hjemmetj. ytre 71 23 12 37
Jan Karstein Schjølberg enhetsleder Helse og omsorg 71 23 11 53
Johanne Silset Bakken avdelingsleder Helse og forebygging 71 23 12 11
Kristine Gussiås avd.sykepleier Demensavd. 71 23 12 50
Lars Hedin kommuneoverlege Legetjenesten 71 23 12 00
Gunhild Røshol avdelingsleder Botjenesten/avlastn. barn 71 23 28 55