Verdier og etikk

  Verdier

  Nesset kommune er en arbeidsgiver med ca. 340 medarbeidere innen et bredt spekter av tjenesteområder. Verdiene våre skal gi retning til arbeidet vi gjør og for hvordan vi løser vårt samfunnsoppdrag.

  Vi skal være en åpen kommune som opptrer i samsvar med våre verdier:

  • Anerkjennelse
  • Pålitelighet
  • Respekt
  • Interesse
  • Løsningsorientert

   

  Etiske retningslinjer


  Nesset kommune har etiske regler som gjelder både for ansatte og politikere. Formålet med disse er å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder. Utdrag fra våre etiske regler:

  • Etisk kvalitet på tjeneste- og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne og brukerne skal ha tillit til kommunen. Målet med disse generelle etiske retningslinjene er at de skal bygge opp under en positiv kultur hvor alle ansatte i Nesset kommune er seg dette bevisst og praktiserer det i sitt daglige arbeid.
  • Det skal være åpenhet og innsyn i forvaltningen, slik at allmennheten kan gjøre seg kjent med kommunens virksomhet, og på denne måten kunne få innsikt i hvordan kommunen skjøtter sine oppgaver.
  • For å ivareta og styrke befolkningens tillit til kommunen, er det særlig viktig at de avgjørelsene som tas, ikke blir påvirket av hensyn som er saken uvedkommende. Våre viktigste regler for å sikre tilliten til den offentlige forvaltning er habilitetsreglene i forvaltningsloven § 6.
  • Prinsippet om faglig uavhengighet betyr at ansatte i Nesset kommune skal legge sine faglige kunnskaper og sitt faglige skjønn til grunn gjennom hele tjenesteutøvelsen