Reguleringsplan for Bergmesteren, Raudsand - Høring

Nesset kommunestyre vedtok den 22.03.18 å sende reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand ut på høring og å legge planen ut til offentlig ettersyn. Frist for å sende inn merknader til planforslaget med konsekvensutredninger er 1. juni 2018. 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for massedeponi, stein- og masseuttak i fjell, mottak og gjennvinning av uorganisk farlig avfall, deponering av stabilisert masser i fjellhaller, etablering av industriområde, utvidelse av kaianlegg og pukkvirksomhet.

Planforslaget er utarbeidet av Angvik Prosjektering AS på vegne av Bergmesteren Raudsand AS, mens Norconsult AS har på oppdrag fra tiltakshaver hatt hovedansvaret med å utarbeide konsekvensutredning og Risiko- og sårbarhetsanalyse. Konsekvensutredningen er delt inn i fire temaer;

1. Hydrologi, geologi og geoteknikk
2. Miljøpåvirkning
3. Infrastruktur og samfunn
4. Ikke- prissatte konsekvenser

Planforslaget med underlagsdokumenter er tilgjengelig i tabellen nedenfor.

Plandokumenter - Konsekvensutredning - Bergmesteren Raudsand
 
Bergmesteren Raudsand - reguleringsplan til høring
Rapport Tittel Utarbeidet av
Reguleringsplan Planbeskrivelse, 09.02.2018 (.PDF, 11 MB) Angvik Prosjektering AS
Reguleringsplan - kart A0 Plankart 09.02.2018 - Over bakken (.PDF, 3 MB) Angvik Prosjektering AS
Reguleringsplan - kart A0 Plankart 13.12.2017 - Under bakken (.PDF, 3 MB) Angvik Prosjektering AS
Reguleringsplan Reguleringsbestemmelser, 09.02.2018 (.PDF, 206 kB) Angvik Prosjektering AS
Konsekvensutredning Temarapport: Hydrogeologi, geologi og geoteknikk (.PDF, 4 MB) Norconsult AS
Konsekvensutredning Temarapport: Miljøpåvirkning (.PDF, 4 MB) Norconsult AS
Konsekvensutredning Temarapport: Infrastruktur og samfunn (.PDF, 4 MB) Norconsult AS
Konsekvensutredning Temarapport: Ikke - prissatte konsekvenser (.PDF, 6 MB) Norconsult AS
Rapport Sammenstilling av KU-utredning og ROS (.PDF, 3 MB) Norconsult AS
Rapport Risiko- og sårbarhetsanalyse (.PDF, 2 MB) Norconsult AS
Rapport Flomvurdering (.PDF, 4 MB) Norconsult AS
Rapport Miljørettet Risikoanalyse (.PDF, 2 MB) Norconsult AS
Rapport Skredfarevurdering (.PDF, 9 MB) Norconsult AS
Rapport Miljøgeologiske grunnundersøkelser (.PDF, 4 MB) Multiconsult AS
Kart Støysonekart (.PDF, 320 kB) Norconsult AS
Rapport Arkeologiske registreringer (.PDF, 3 MB) Møre og Romsdal fylkeskommune
Rapport, april 2018 Utslipp til sjø i driftsfasen (.PDF, 3 MB) Norconsult AS
Rapport, april 2018 Spredningsmodellering og vurdering av konsekvenser for oppdrettsanlegg (.PDF, 3 MB) Akvaplan - niva AS
Rapport, mai 2018 Risiko- og sårbarhetsvurdering av sjøtransport (.PDF, 3 MB) Norconsult AS
Reguleringsplan - kart A3 Plankart 13.12.2017 - Under bakken (.PDF, 3 MB) Angvik Prosjektering AS
Reguleringsplan - kart A3 Plankart 09.02.2018 - Over bakken (.PDF, 3 MB) Angvik Prosjektering AS
Møtebok K-sak 14/18 - Offentlig ettersyn (.PDF, 511 kB) Nesset kommune

Merknader til planforslaget kan sendes fortrinnsvis på elektronisk skjema, eventuelt på e-post til postmottak@nesset.kommune.no eller pr. post til Nesset kommune, Kråkholmvegen 2, 6460 Eidsvåg.


Høringsuttalelser blir lagt ut her etterhvert som de kommer inn:

Uttalelse fra Gjemnes næringforum, 11.4.2018 (PDF, 204 kB)

Uttalelse fra Raudsand gruvemuseum, 5.5.2018 (PDF, 273 kB)

 
 
 


Uttalelse fra Siri Storholt, 22.5.2018 (PDF, 143 kB)


Uttalelse fra Lars Svensli, 23.5.2018 (PDF, 137 kB)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nesset Vekst AS 31.5.2018 (PDF, 146 kB)

 
 
 

Hilde Aafløy 31.5.2018 (PDF, 137 kB)

 
 
 
Stian Rekdal (PDF, 85 kB)
 

Angvik Gamle Handelssted (PDF, 70 kB)