Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan Bjerkeli Sand AS

Nesset formannskap vedtok i møte 10. oktober 2019, sak 090/19, å legge forslag til detaljeringsplan for Bjerkeli Sand AS i Vistdal ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 20. november 2019.

Hensikten med reguleringsplanen

Reguleringsplanen legger opp til å utnytte sand- og grusforekomsten i området og tilbakeføre arealet til landbruksområde etter avslutning av masseuttaket. Det er Bjerkeli Sand AS som har fremmet planforslaget.

Dokumenter i saken 

Her kan du lese dokumenter i saken som er utarbeidet i løpet av planprosessen.

Høringsuttalelser

Merknader/kommentarer til planforslaget sendes via elektronisk skjema, eller til Nesset kommune, Kråkholmvegen 2, 6460 Eidsvåg. Kan også sendes pr. e-post til postmottak@nesset.kommune.no

Mottatte høringsuttalelser

Her kan du lese innkomne høringsuttalelser: