Høring - Søknad fra Bergmesteren Raudsand AS om å behandle og deponere bunnaske

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Bergmesteren Raudsand AS (PDF, 8 MB) om mottak, behandling og deponering av bunnaske fra forbrenningsanlegg. Det er anledning å komme med uttalelser til søknaden innen 26. oktober 2018. Disse skal sendes til Miljødirektoratet.

Bergmesteren Raudsand ønsker å etablere sorteringsanlegg på eiendommen GID 040/064 for å sortere ut metaller. Det er omsøkt en årlig behandlingsmengde på inntil 400 000 tonn og maksimalt lagring til enhver tid på 10 000 tonn.

Nærmere informasjon om saken finner du på nettsidene til Miljødirektoratet